در حال بارگذاری ...

مشارکت استادان دانشگاه فرهنگیان هرمزگان در انجام طرح های پژوهشی کشوری دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی 97- 96

دو طرح پژوهشی کشوری دانشگاه فرهنگیان توسط دونفر از اساتید دانشگاه فرهنگیان هرمزگان انجام شد.

این طرح ها با عناوین 1) آسیب های روند شکل گیری هویت شغلی در دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان و توسط دکتر مختار ذاکری استاد مامور دانشگاه فرهنگیان هرمزگان و 2) ناهنجاری های قامتی دانش آموزان و توسط خانم شعله سهرابی پور مدرس رسمی دانشگاه در حال اجراست.

لازم به ذکر است پیشنهاد پژوهشی طرح های مذکور ابتدا در شورای پژوهشی دانشگاه فرهنگیان هرمزگان مصوب و سپس در شورای پژوهشی سازمان مرکزی به تصویب نهایی رسید و اعتبارات اجرای آن به صورت کشوری تامین گردید و با اجرای این طرح ها زمینه مشارکت بیشتر استادان در برنامه های پژوهشی دانشگاه فراهم گردیده است.


نظرات کاربران