در حال بارگذاری ...

اتمام طرح های پژوهشی کارفرمایی دانشگاه فرهنگیان هرمزگان

هشت طرح پژوهشی کارفرمایی دانشگاه فرهنگیان هرمزگان در تیرماه 97 به تمام رسید.این طرح ها که به سفارش اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان شروع گردید به مدت یکسال توسط استادان پژوهشگر با نظارت دانشگاه فرهنگیان هرمزگان به پایان رسید.

در این طرح ها تحقیقاتی در حوزه های آموزشی، تربیتی و تربیت بدنی توط پژوهشگران انجام و نتایج آن در اختیار پژوهشکده تعلیم و تربیت اداره کل آموزش و پرورش قرار گرفت.


نظرات کاربران