در حال بارگذاری ...

نمونه نقد مقاله کارورزی 3

دانشگاه فرهنگیان

نقد مقاله (تازه های علوم شناختی ،سال 8،شماره2،1385. 66-71)

عنوان:پذیرش دانش آموزان کم توان جسمی توسط دانش آموزان عادی در مدارس تلفیقی تهران

نویسنده:اکبر فروع الدین عدل و همکاران

چکیده:فارسی می باشد ،فاقد چکیده ی انگلیسی می باشد.

مقدمه دارد.

واژ های کلیدی آن مشخص شده است.

دارای 6صفحه می باشد.

استاندارد چکیده حداقل 250 کلمه می باشد ،که این چکیده حدودا 180 کلمه را دارا می باشد.

بیان مسئله : آیا روش تلفیقی برای دانش آموزان دارای نیازهای ویژه مفید واقع شده است؟

پیشینه تحقیق: ندارد.

فرضیه: روش تلفیقی برای دانش آموزان دارای نیازهای ویژه مفید واقع شده است.

جامعه آماری:کل افراد دارای نیازهای ویژه جسمی  را در بر می گیرد.

برای انتخاب جامعه آماری از روش نمونه گیری استفاده شده است.

هدف مقاله:جداسازی کودکان کم توان از جامعه عادی علاوه بر تحمیل هزینه های گزاف بر جوامع ،لطمات و مشکلات عاطفی زیادی بر این کودکان وارد می کند و موجب رشد نیافتگی بسیاری از قابلیت ها و کاهش قدرت تطابق آنان با محیط عادی می گردد.بنابراین چند دهه ای است که روش تلفیق با یکپارچه سازی در آموزش و پرورش مد نظر قرار گرفته است.در ایران نیز آموزش و پرورش تلفیقی برای دانش آموزان با اختلالات بینایی،شنوایی و جسمی-حرکتی شروع شده ،اما تا کنون در مورد میزان مقبولیت و پذیرش آنان از طرف دانش آموزان عادی مطالعه گسترده ای نشده است.

در این مقاله از روش مشاهده استفاده شده است.

برای تجزیه و تحلیل مقاله از روش آماری استفاده شده است.

این مقاله دارای  نتیجه گیری است.

در پایان مقاله پیشنهادی ارائه نشده است.

این مقاله دارای منبع انگلیسی و فارسی می باشد.

دانشگاه فرهنگیان


نظرات کاربران