در حال بارگذاری ...

تکمیل اطلاعات دانشجویان شاهد و ایثارگر

در راستای خدمات رسانی بهتر به دانشجو معلمان شاهد و ایثارگر مستدعی است افراد واجد شرایط در سامانه گلستان اطلاعات خواسته شده را تا تاریخ 1396/04/17 تکمیل نمایند.

فرم تکمیل اطلاعات دانشجو معلمان شاهد و ایثارگر با عنوان پردازش  14430  در سامانه گلستان آمده است.


نظرات کاربران